หน้าแรก

บุคลากร

แหล่งศึกษาดูงาน

แนะนำอำเภอ

เว็บบอร์ด

 

กองทุนหมู่บ้านกับการจัดสวัสดิการชุมชน

ชื่อ -  สกุล                            นายประจักษ์จิตร  สายนะที

ตำแหน่ง                             พัฒนาการอำเภอแจ้ห่ม

สังกัด                                  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม   จังหวัดลำปาง

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก      ๐๕๔- ๒๗๑๒๘๔ , ๐๘๙-๙๕๐๖๔๔๕

ชื่อเรื่อง                              กองทุนหมู่บ้านกับการจัดสวัสดิการชุมชน

เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ          การประกันความเสี่ยงและการสร้างสวัสดิการชุมชน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ       ปี   พ.ศ.  ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔

สถานที่เกิดเหตุการณ์            กองทุนสวัสดิการกองทุนหมู่บ้านอำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง

เนื้อเรื่อง  

                        ตลอด ๑๐  ปีที่ผ่านมา  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ถือเป็นนโยบายสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนฐานราก  อันจะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นแหล่งเงินทุน ให้กับคนในหมู่บ้าน   นำไปใช้ประกอบอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้รวมถึงการจัดสวัสดิการชุมชน  โดยรัฐบาลสนับสนุนกองทุนหมู่บ้าน  ๑ ล้านบาท  ให้หมู่บ้านและชุมชนบริหารจัดการ  ควบคุมดูแลด้วยตนเอง  เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืน  แต่ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในชุมชน  อยู่ได้โดยอาศัยเงินจากการประกอบอาชีพและปัญหาหนึ่งที่ยังคงเกิดขึ้น  คือปัญหาความยากจน รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย  และปัญหาการกระจายรายได้ไม่ทั่วถึง  รวมถึงการที่ครัวเรือนยากจนและผู้มีรายได้น้อยยังเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนและสถาบันการเงิน  ด้วยข้อจำกัดเรื่อง การขาดหลักประกันเงินกู้  และขามความน่าเชื่อถือ  จากสถาบันการเงิน รวมทั้งกองทุนหมู่บ้านและกองทุนอื่นๆ ในชุมชน ด้วย  

                        อำเภอแจ้ห่มมีกองทุนหมู่บ้าน  ทั้งหมด  ๖๔ กองทุน มีเงินทุนหมุนเวียนในระดับชุมชนร่วม  ๑๐๐  ล้านบาท  ปัญหาในการบริหารจัดการ การติดตามเร่งรัดหนี้สินของกองทุน  จากการจัดเวทีประชาคมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอในปี ๒๕๕๑  ทำให้ทราบปัญหา-อุปสรรค์ในการดำเนินงาน ดังนี้:-

            ๑.  เงินกองทุนฯยังไม่เพียงพอกับความต้องการของสมาชิก

            ๒.  คณะกรรมการ กทบ.ทุจริตเงินกองทุน

            ๓.  สมาชิกไม่ชำระคืนเงินกู้ตามกำหนด

            ๔.  สมาชิกบางส่วนเสียชีวิตทายาทไม่ยอมชำระคืนเงินกู้ต้องตกเป็นภาระของผู้ค้ำประกัน

            ๕.  กองทุนหมู่บ้านขาดสวัสดิการในการให้ความช่วยเหลือสมาชิก

ในปี  2551   มีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอแจ้ห่มเสียชีวิต  จำนวน  35  คน   การชำระคืนเงินกู้ส่วนใหญ่ตกเป็นภาระของผู้ค้ำประกันต้องชำระหนี้แทน  ร่วม  ๘  แสนบาทเศษ ทำให้เกิดปัญหาการยื่นขอเงินกู้ในปีที่ผ่านมา  สมาชิกบางส่วนหาผู้ค้ำประกันไม่ได้  เนื่องจากมีฐานะยากจน  บางส่วนสูงอายุ ทำให้เกิดความเสี่ยงของผู้ค้ำประกันกลัวผู้กู้เสียชีวิต  

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม  ร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ  จึงได้ประชุมปรึกษาหารือ  เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  โดยที่ประชุมเห็นว่า  อำเภอฯควรจัดตั้งกองทุนสวัสดิการของกองทุนหมู่บ้าน  ขึ้น  เพื่อจัดสวัสดิการในการให้ความช่วยเหลือสมาชิก  ทั้งในเรื่อง  การเจ็บป่วย   เสียชีวิต และสวัสดิการอื่นๆ โดยกำหนดหลักการให้เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอฯ  เป็นผู้บริหารกองทุนสวัสดิการฯ โดยเก็บเงินประกันความเสี่ยง และเงินทุนฯจากสมาชิกที่กู้เงินกองทุนฯ  สัญญาละ  ๑๕๐ บาท  โดยจะให้ความคุ้มครองการชำระคืนเงินกู้ให้  กรณีเสียชีวิต  กองทุนจะชำระคืนเงินกองทุนให้  ไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐  บาท  เพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่มีฐานะยากจน  ให้หาผู้ค้ำประกันได้ง่ายขึ้นเนื่องจากไม่มีความเสี่ยงในการต้องชำระคืนเงินกู้แทน  ในกรณีผู้กู้เสียชีวิต  อำเภอแจ้ห่มจึงได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ ขึ้น  ปัจจุบัน  มีเงินทุน  ๑  ล้านบาทเศษ  และมีสมาชิก  ๖๔  กองทุน ในแต่ละปี  มีสมาชิกที่กู้เงินกองทุนหมู่บ้านเสียชีวิต  เฉลี่ย ปีละ  ๒๐  คน

       

วิธีดำเนินงาน

            ๑.จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอเพื่อวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง  โอกาส ข้อจำกัด และกำหนดแนวทางในการจัดตั้ง, การดำเนินงาน ,การบริหารจัดการ,กำหนดโครงสร้าง กำหนดโครงสร้างในการบริหารและยกร่างระเบียบข้อบังคับ

            ๒. นำแนวทางที่ได้เสนอเวทีประชาคมกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอฯ

            ๓. ประชุมสัญจรเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบลเพื่อชี้แจงแนวคิด หลักการและวิธีการในการดำเนินงาน

            ๔. ประชุมใหญ่สามัญประจำปีเครือข่าย กทบ.ระดับอำเภอเพื่อลงมติขอความเห็นชอบ  ในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการและแต่งตั้งคณะกรรมการ,ยกร่างระเบียบข้อบังคับกองทุนฯ

            ๕. ดำเนินงานตามโครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการและให้ความช่วยเหลือสมาชิกฯ

            ๖. จัดเวทีประชาคมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อย3เดือนต่อครั้ง

 

ขุมความรู้

            ๑.  การศึกษากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงศึกษาข้อมูล ข้อเท็จจริง ก่อนเข้าชุมชน

            ๒.  การจัดเวทีประชาคมกองทุนหมู่บ้านฯ เป็นทางออกในการส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

            ๓.  การบริหารกองทุนถ้าเกิดปัญหาความเดือดร้อนและเกินขีดความสามารถของคณะกรรมการฯ  ให้นำปัญหาเข้าสู่เวทีระดับตำบล/อำเภอ

            ๔.  ส่วนราชการและภาคีการพัฒนาต้องมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชาการ การบริหารและความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

            ๕.  การแก้ไขปัญหาที่มีผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมาก ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาสในการตัดสินใจในทุกขั้นตอน

            ๖.  ควรศึกษา กฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทำหน้าที่ที่ปรึกษาที่ถูกต้องไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย

 

แก่นความรู้

            ๑.  การบริหารกองทุนถ้าเกิดปัญหาความเดือดร้อนและเกินขีดความสามารถของคณะกรรมการฯ  ให้นำปัญหาเข้าสู่เวทีระดับตำบล/อำเภอ

            ๒.  การแก้ไขปัญหาที่มีผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมาก ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาสในการตัดสินใจในทุกขั้นตอน

            ๓.  การจัดเวทีประชาคมกองทุนหมู่บ้านฯ เป็นทางออกในการส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

    

กลยุทธ์ในการทำงาน

            ๑.  ถ้าการบริหารเกิดปัญหาให้นำประเด็นปัญหาเข้าสู่เวทีประชาคมผู้มีส่วนได้เสีย

            ๒.  ส่วนราชการและภาคีการพัฒนาต้องเป็นที่ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและด้านกฎหมาย

            ๓.  การจะให้การแก้ไขปัญหาได้สำเร็จและยั่งยืนได้จะต้องให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน

 

กฎระเบียบ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง

            ๑.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ   

            ๒.  แนวคิดเครือข่ายภาคีการพัฒนา

            ๓.  แนวคิดการทำงานเป็นทีม

 

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม  
หมู่ที่ 3  อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง  โทร/โทรสาร 0 5427 1284
 
http://www3cdd.go.th/lampang_chaehom  ติดต่อ webmaster  vejsupa@gmail.com